Kvindedagen Sønderborg
 
 
Foreningen har til formål at planlægge og afholde INTERNATIONAL kvindedag den 8.marts bl.a. ved:
at arrangementet hviler på Cedaw konventionen; at arrangementet har det overordnede tema ”Kvindeliv”; at arrangementet er et offentligt arrangement hvor Kvinder møder Kvinder; at der under arrangementet uddeles en kvindepris; at et evt. overskud fra arrangementet er øremærket til kvinder og børn i særlige vanskelige livssituationer.


Bestyrelsesmedlemmer:

 

Karin Valeur (Formand)                 valeurkarin@gmail.com
Dorthe Lykke Jørgensen                dorthe@live.com

Tove Høst-Madsen                         toveh_madsen@ofir.dk

Helle N Johannsen                          hnjoh@pc.dk

Faye Fan Mink                                 fayefm2014@yahoo.dk

Camilla Pantel (Næstformand)    camillapantel@gmail.com

Aase Henriksen                               ahen@sonderborg.dk
Margrethe Holm                         margrethe.holm@gmail.com
Karen Marie Hougaard                  kmho@outlook.dk
 

Vedtægter for Kvindekomittéen

Vedtægter for foreningen Kvindekomiteen
www.kvindedagen.dk
Som vedtaget på generalforsamlingen den 19.november 2007
Med rettelser vedtaget på generalforsamlingen den 4.maj 2011 og 15. september 2014 og 7. september 2015.
 
§1 Navn, Hjemsted og formål
Foreningens navn: Kvindekomiteen, www.kvindedagen.dk
Hjemstedskommune: Sønderborg
Foreningens adresse: 
  
Foreningen har til formål at planlægge og afholde INTERNATIONAL kvindedag den 8.marts bl.a. ved:
Stk. 1        at arrangementet hviler på Cedaw konventionen
Stk. 2        at arrangementet har det overordnede tema ”Kvindeliv”
Stk. 3        at arrangementet er et offentligt arrangement hvor Kvinder møder Kvinder
Stk. 4        at der under arrangementet uddeles en kvindepris
Stk. 5        at et evt. overskud fra arrangementet er øremærket til kvinder og børn i særlige vanskelige livssituationer.
 
§2 Medlemsforhold
Stk.1         Optagelse. Som medlemmer kan optages kvinder over 18 år og organisationer med interesse for foreningens formål og arbejde. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens adresse. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Man deltager i to gæstemøder, hvorefter vedkommende tilkendegiver om men ønsker medlemskab - samtidig afgør bestyrelsen, om man kan optages - indsigelser skal meddeles til formanden indenfor 14 dage.
Stk. 2        Udmeldelse
Stk. 2,1     Udmeldelse finder sted ved henvendelse til foreningens adresse.
Stk. 2,3     Medlemskab bortfalder efter 6 måneders kontingent restance
Stk. 2,4     Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til en ekstra ordinær generalforsamling, der med 2/3 af de fremmødte træffer den endelige afgørelse.
Stk. 3        Kontingent. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest den 31.12.
Stk. 4        Medlemspligter. Medlemmerne er forpligtet til at overholderholde foreningens love og berettiget til at leve op til dens formålsbestemmelse.
 
§3 Bestyrelsen.
Stk. 1        Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2        Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
Stk. 3        Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af Formand, Sekretær og Kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden samt fordeler opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4        Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Stk. 5        Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 2/3 af medlemmerne kræver det.
Stk. 6        Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med angivelse af dagsorden
Stk. 7        Der føres beslutningsreferat over møderne.

§4 Ordinær Generalforsamling
Stk. 1        Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år senest i 3. kvartal.
Stk. 2        Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt 3 uger før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen
Stk. 3        Alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, har møderet og stemmeret. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4        På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal med mindre andet følger af vedtægterne. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis mindst 1 medlem ønsker det.
Stk. 5        Der skrives altid referat over generalforsamlingen og de derpå vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.
 
§5 Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
 1. valg af dirigent
 2. godkendelse af dagsorden
 3. valg af referent
 4. valg af stemmeudvalg på 2 personer
 5. forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
 7. kontingent fastsættelse
 8. indkomne forslag
 9. valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. valg af revisor
 12. valg af revisorsuppleant
 13. eventuelt
§6 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som kan afholdes hvis en enig bestyrelse eller 2/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsender krav herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles som den ordinære og afholdes seneste 4 uger efter fremsat krav.
 
§7 Regnskab
Foreningens regnskab er forskudt regnskabsår september – september.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.
 
§8 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.
 
§9 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af 2. kvartal det pågældende år.
Dette gælder ligeledes fusion med andre foreninger. Det kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§10 Ophævelse.
Stk. 1        Ved ophævelse af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2        I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal beslutning om anvendelse af eventuelle erhvervede midler til fremme af et af foreningens beslægtet formål. 
 
www.kvindedagen.dk | Kvindekomiteen Sønderborg
Lav din egen hjemmeside med mono.net